Városi ÖTE, Battonya

Önkéntesség a biztonságért
Múltidéző
Taglista
Felhívás
Elérhetőségek
Fotok
szavazás
Alapszabály
Közhasznú jelentés

HÍREK
ÖTE hírek


Egyesületünk életében igen megszaporodtak az események az elmúlt 4 hónapban. Több halálos kimenetelű baleset történt a meg növekedett forgalom következtében. Néhány esetben jelentős anyagi kárral végződő lakástűz történt. Előfordultak kisebb avar tüzek. Valamint néhány esetben megküzdöttünk a méhekkel is akik kéményekbe, fára, földbe költöztek veszélyeztetve az állampolgárokat.

Májusban részt vettünk a Battonyai Mol Rt. Telephelyén rendezett tűzoltó gyakorlaton a Mezőkovácsházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal együttműködve.

Szoros barátság alakult ki köztünk és a Pécskai Önkéntes Tűzoltósággal. Meghívtak minket Pécskára ahol egy közös ebéd keretében megismerkedtünk és megbeszéltük a közeljövőben egy közös szakmai gyakorlatra kerítünk sort.

Technikai téren is jelentős tendenciai fejlődés mutatkozott. A kor követelményének megfelelő bevetési ruhákat, sisakokat+ lámpákat, légzőkészülékeket, védőkesztyűket sikerült vásárolni. Minden tagnak sikerült vásárolnunk korszerű gyakorló ruhákat.

Mi továbbra is arra törekedünk, hogy lehetőségeinkhez mérten mindent megtegyünk a lakosság védelmének érdekében. Aki hozzánk fordult segítségért elutasítást még nem kapott.
Mi mindenkor és mindenki felé nyitottak vagyunk!
24 órás ügyeletet adunk éjjel-nappal elérhetőek vagyunk!
Elérhetőségeink : 06-68-456-182
06-70-333-6472
batote@freemail.huTisztelettel : Battonyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület!


Alapszabály

 

I. fejezet

Általános rendelkezése

1./ Az Egyesület neve: Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Battonya

2./ Az Egyesület székhelye: Battonya Fő u. 91.

3./ Az Egyesület működési területe: Battonya Város Polgármesteri Hivatal illetékességi területe, valamint körzeti vonulós egységként kölcsönös segítségnyújtás a hozzánk forduló településeken.

4./ Az Egyesület pecsétje: kör alakú, 5 cm átmérõjű, rajta a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, közepén Battonya felirat.

5./ Önkéntes tűzoltó jelvény: az országosan elrendelt és kivitelezett jelvény

II. fejezet

A Egyesület célja, tevékenységei

1./ Az egyesület célja:

 

A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok megvalósításának elősegítése, ellátása és ennek érdekében a bevonható személyek jelentkezésének szervezése, egyesítése. Az egyesület közhasznú célja az 1997. évi CLVI. tv. (Khtv) 26. § c/ 15. és 21. pontjai szerinti önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, ár és belvízvédelem feladatainak ellátása.

 

a/ tagjainak közösségi életre történő nevelése

 

b/ szervezet keretek között a tagok tűzvédelmi szakismeretének növelése

 

c/ az érintett területen a tűzoltási tevékenység biztosítása

2./ Az 1./ pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei:

a/ tevékenyen vegyen részt működési területén a tűzvédelmi megelőző munkában

b/ tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását

 

c/ a feladatok érdekében állandó / 24 órás / szolgálat ellátását biztosítsa

 

d/ szervezze meg a megelőző tűzvédelmi, ár- és belvíz védekezési feladatokat

 

e/ gondoskodjon a lakosság tájékoztatásáról, felvilágosításáról

 

f/ tagjai oktatáson, szakmai tanfolyamokon, kiképzésen, tűzoltási gyakorlatokon, versenyeken tegye alkalmassá a bekövetkezhető események elhárítását

 

g/ gondoskodjon a rendelkezésére álló eszközök, felszerelések őrzéséről, karbantartásáról és azok rendeltetésszerű használatáról

 

h/ képviselje tagjait és segítse elő a tűzoltóságot jogszabályban megállapított jogosultságokról

3./ Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

4./ Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt alapíthat.

III. fejezet

Az Egyesület tagjai

1./ A tagság feltételei:

 

a/ az egyesület tagja lehet az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki az egyesület célkitűzéseit magáévá teszi, aláveti magát az egyesület alapszabályának, és tevékenyen részt vesz az egyesület tevékenységében.

 

b/ az egyesületnek pártoló tagja lehet az a magyar állampolgár, aki az egyesület célkitűzéseit és alapszabályát elfogadta és pártoló tagsági díjat fizet, vagy egyéb módon segíti az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását. A pártoló tagot vezetőség javaslata alapján a közgyűlés a jelenlévők 2/3-os többségével választja.

 

c/ az egyesületnek tiszteletbeli tagja lehet az a magyar állampolgár, aki az egyesület célkitűzéseit és alapszabályát elfogadta a vezetőség javaslata alapján a közgyűlés 2/3-os többséggel megválasztja.

 

 d/ az egyesület gyermek / 10-14 életév között /, vagy ifjúsági szakkörének tagja / 14-18 életév között / lehet az, aki felvételét kéri, és tevékenyen részt vesz az egyesületen belül a szakkör tevékenységében.

 

e/ a gyermek-, ifjúsági-, pártoló-, tiszteletbeli tag nem teljes jogú tagja az egyesületnek.

 

f/ a teljes jogú tag felvétele kérelem alapján történik. A felvételt kérő akkor válik az egyesület tagjává, ha a közgyűlés a tagok sorába felvette és a vezetőség a tagsági igazolványt részére kiadta. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja a teljes jogú tagot.

 

g/ a gyermek felvételéhez előzetes szülői és iskolai hozzájárulás szükséges. A gyermek, illetőleg az ifjúsági tűzoltók az egyesületnek-igazolvánnyal ellátott tagja.

2./ A tag jogai:

a/ részt vehet a közgyűléseken szavazatai és tanácskozási joggal,

 

b/ részt vehet az egyesület vezető szerveinek megválasztásában és azokba megválasztható,

 

c/ részt vehet az egyesület rendezvényein, a közgyűléseken, előadásokon, klub- és egyesületi napokon, tűzoltó versenyeken, egyéb rendezvényeken,

 

d/ viselheti az önkéntes tűzoltóság részére rendszeresített egyenruhát és jelvényt, valamint a részére adományozott rendfokozatot és kitüntetést,

 

e/ részesül az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban, továbbá azokban a juttatásokban, amelyeket a tűzvédelemről és a tűzoltóságról szóló jogszabályok az önkéntes tűzoltók részére biztosítanak,

 

f/ az egyesület összejövetelein felszólalhat, javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal élhet az egyesület vezetőségénél, a közgyűlésnél, illetőleg a felügyeleti szervnél. Az egyesület, a vezetőség, a tisztségviselők tevékenységéről véleményt nyilváníthat.

 

3./ Az egyesület nem teljes jogú tagjai a közgyűlésen csak tanácskozási joggal rendelkeznek, nem vehetnek részt az egyesület vezető szerveinek megválasztásában és azokban nem választhatók. Ezek kivételével a teljes jogú tagok jogait gyakorolják.

4./ A tag kötelezettségei:

a/ a tag aláveti magát az alapszabály rendelkezéseinek és a szervezeti fegyelem követelményeinek,

 

b/ lakó- és munkahelyén, közösségi és magánéletében magatartásával szerezzen érvényt az egyesület tekintélyének,

 

c/ tevékenyen vegyen részt az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, feladatainak végrehajtásában, lássa el a vezetőségtől kapott feladatokat,

 

d/ a tag szolgálati kötelességei:

 

·              maradéktalanul hajtsa végre az elöljárótól és feljebbvalóitól kapott parancsokat és utasításokat,

·              vegyen részt a szakmai elméleti és gyakorlati kiképzésben, továbbképzésben, a tűzoltási gyakorlatokon, a helyi és magasabb fokozatú tűzoltóversenyeken,

·              lakó- és munkahelyén tartsa meg a tűzvédelmi szabályokat és előírásokat, lakó- és munkatársait erre nevelje: terjessze, népszerűsítse körükben a tűzvédelem és az egyesület céljait, feladatait,

·              vegyen részt a tűzoltási és kárelhárítási, ár- és belvíz-védekezési feladatok végrehajtásában,

·              gondoskodjon a gondjaira, illetőleg használatára bízott tűzoltó- felszerelések, eszközök, készülékek megőrzéséről, karbantartásáról és rendeltetésszerű használatáról.

5./ Az ifjúsági és gyermek tűzoltók, valamint a pártoló tagok jogai:

a) a közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel.

b) javaslat tétel. Élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.

c) a jogi személy pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb jogok.

6./ Az ifjúsági és gyermek tűzoltók, valamint a pártoló tagok kötelességei:

a) az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése.

b) a jogi személy taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek.

c) kötelesek lakó- és munkahelyükön, közösségi és magánéletükben tevékenységükkel és magatartásukkal érvényt szerezni az egyesület tekintélyének

 

d) a vezetőség külön, esetenkénti felkérésére kötelesek részt venni az egyesület munkájában,

 

e) lakó- és munkatársaikat neveljék a tűzvédelmi szabályok megtartására, terjesszék és népszerűsítsék tűzvédelem és az egyéb céljait, feladatait.

7./ A tiszteletbeli tag jogai:

a) A tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület közgyűlésén és rendezvényein.

b) Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.

IV. fejezet

A tagság megszűnése, fegyelmi fenyítések

1./ A rendes tagság megszűnik

a./ kilépés,

b./ törlés,

c./ kizárás,

d/ halál

2./ A rendes tag és a nem teljes jogú tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.

3./ Nem léphet ki a tag, aki ellen fegyelmi vizsgálat van folyamatban.

4./ A tag törlésére az elnök, illetőleg az önkéntes tűzoltóparancsnok tehet javaslatot. Törölni kell a tagot, aki tagsági kötelezettségének 1/2 éven át írásbeli felszólításra sem tesz eleget, aki ismeretlen helyre távozott.

5./ A vezetőség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli felszólítás ellenére, három hónapnál tovább hátralékban van. A törlést kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.

 6./ A közgyűlés kizárja azt a tagot, aki a magatartása miatt méltatlanná válik az egyesületi tagságra.

7./ Fegyelmi fenyítések:

 

a/ parancsnoki figyelmeztetés,

 

b/ vezetőségi feddés,

 

c/ közgyűlési megrovás,

 

d/ kizárás a közgyűlés által.

 

A fegyelmi ellen a/ és b/ pontokban meghatározott esetekben a közgyűléshez. lehet fellebbezni.

 

A fenyítést kihirdetése után a személyi nyilvántartásba fel kell jegyezni.

V. fejezet

Az Egyesület szervezete

1./ Az Egyesület szervei

a/ az egyesület közgyűlés,

 

b/ az egyesület vezetősége,

 

c/ az egyesület ellenőrző bizottsága,

 

d/ az egyesület ifjúsági, gyermek szakkörei.

 

2./ Az egyesület legfőbb és vezető szerveinek határozatai az egyesület minden tagjára kötelezőek.

 

VI. fejezet

A közgyűlés

1./ Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. A közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek a nem teljes jogú tagok.

 

Tanácskozási joggal részt vehetnek továbbá az illetékes állami és társadalmi szervek, a tömegszervezetek, az állami tűzoltóság szervei, a fenntartó és helyi gazdasági szervek képviselői.

2./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a./ az alapszabály megállapítása, módosítása,

b./ a vezetőség, az elnök, megválasztása és visszahívása, a parancsnok kinevezése és visszahívása,

c./ a tagdíj mértékének megállapítása,

d./ az Egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása a vezetőség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása,

e./ éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása, valamint az esetleges alapítványalapítás elhatározása,

f./ más egyesülettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása

g./ döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet a vezetőség a közgyűlés elé terjeszt,

h./ döntés új tag felvételéről, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása,

i./ az egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának megalkotása.

j./ megválasztja a kéttagú ellenőrzőbizottságot 5 évenként

3./ A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni. A közgyűlést az elnök hívja össze írásban, a tervezett napirend közlésével egyidejűleg, a tervezett időpont előtt legalább 8, de legfeljebb 15 nappal. Évenként beszámolót, 5 évenként beszámolót és vezetőségválasztó közgyűlést kell tartani. A tagok egyharmadának indítványára az elnök, illetve akadályoztatása esetén a vezetőség - 15 napon belül - rendkívüli közgyűlést köteles összehívni.

 

4./ A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel (jelenlevők fele plusz egy egybehangzó szavazat), nyílt szavazás útján hozza. A határozatképességhez az egyesület teljes jogú tagjai több mint felének, azaz 50%+1 főnek a jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén, 5 napon túl, de 15 napon belül újabb közgyűlést kell összehívni, amely az egyesület teljes jogú tagjai 25%-ának megjelenése esetén határozatképes. Ez utóbbi esetben azonban az Alapszabályt módosítani nem lehet a közgyűlésen.

 

5./ A közgyűlésről hiteles jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés időpontját a más szervektől részt vevők megjelenését, a résztvevő felnőtt, gyermek, ifjúság és pártoló tagok számát, a közgyűlés lefolyásának menetét, a hozzászólásokat valamint a szavazási eredményeket és hozott határozatokat.

A jegyzőkönyvet aláírja a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök, hitelesíti két jelenlevő egyesületi tag.

6./ Tag felvételéhez, kizáráshoz, vezetőség általi törlés megerősítéséhez minősített, a jelenlevők kétharmados többsége szükséges.

7./ A szavazás minden kérdésben nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára - annak egyszerű többségű elfogadása esetén – titkos szavazás tartható. Személyi kérdésekről titkos szavazást lehet tartani.

8./ A tisztségviselők mandátuma 5 évre szól és meghosszabbítható.

VII. fejezet

A vezetőség

1./ a  Az egyesület ügyeit a két közgyűlés között a vezetőség intézi.

b/ A vezetőségnek az önkéntes tűzoltóparancsnok hivatalból tagja.

2./ A vezetőség a közgyűlés által a vezetőségbe választott elnökből, titkárból és az önkéntes tűzoltóparancsnokból áll.

3./ A vezetőségi ülésről írásos feljegyzést kell készíteni, melyben rögzíteni kell az ülés időpontját, tárgyát, a jelenlévők és a hozzászólók számát és a hozott határozatok szövegét. A feljegyzést annak készítője aláírja.

4./ A vezetőség feladatai:

a/ megszervezi és végrehajtja a jogszabályokban az egyesület közgyűlése, illetőleg az állami tűzoltóság által meghatározott szakmai feladatokat,

 

b/ szoros kapcsolatot tart fenn a helyi tömegszervezetekkel, illetőleg az önkormányzat és az állami tűzoltóság szerveivel. A Battonyai Önkormányzat képviselőtestületének és az állami tűzoltóság szerveinek rendszeresen beszámol a működési területe tűzvédelmi helyzetéről, az egyesület tevékenységéről,

 

c/ megszervezi a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, az egyesület tagjainak riasztását, biztosítja a kivonulás feltételeit, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervben foglalt feladatok végrehajtását,

 

d/ megszervezi a területfelelősi hálózatot, irányítja a területfelelősök tevékenységét, megszervezi a kulturális létesítmények, illetőleg műsorok ügyeleti szolgálatát,

 

e/ megszervezi az egyesület tagjainak szakmai kiképzését, továbbképzését, tűzoltási gyakorlatait, továbbá segítséget nyújt a helyi és a magasabb fokozatú tűzoltó versenyek megszervezéséhez,

 

f/ a lakosság tűzvédelmi felvilágosítása és a tűzoltóság munkájának népszerűsítése érdekében szakmai előadásokat, kulturális, sport és egyéb rendezvényeket szervez, propagandaanyagokat ad ki, tűzvédelmi kiállításokat, klub- és egyesületi napokat, jubileumi ünnepségeket rendez,

 

g/ elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a beszámolókat, javaslatokat, határozati javaslatokat,

 

h/ gondoskodik új tagok (teljes jogú, pártoló, gyermek és ifjúsági) szervezéséről előkészíti tagfelvételüket, előkészíti továbbá a tagság megszűnésével kapcsolatos ügyeket, határoz a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben,

 

i/ biztosítja a rendelkezésére bocsátott ingatlanok, helyiségek, tűzvédelmi felszerelések, eszközök, készülékek, stb. állagmegóvását, rendeltetésszerű használatát, kezdeményezi karbantartásukat, időszakos ellenőrzésüket, javításukat,

 

j/ javaslatot tesz a tűzoltóság céljaira szükséges költségvetési irányzatok, költségek biztosítására, a vonatkozó pénzügyi terv (költségvetés) összehasonlításához,

 

k/ javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének, illetőleg az illetékes állami tűzoltóparancsnoknak az egyesület tagjainak kitüntetésére, előléptetésére, dicséretére és jutalmazására,

 

l/ javaslatot tesz a közgyűlésnek az önkéntes tűzoltóparancsnok, a tűzoltóparancsnok helyettes, a parancsnok, az egyesületi szakkörvezető, a szertáros, a gépkocsivezető és a kismotorfecskendő kezelő kinevezésére, felmentésére. A javaslat megtétele előtt a Mezőkovácsházi Városi Tűzoltóparancsnok egyetértését kéri az önkéntes tűzoltóparancsnok és a tűzoltóparancsnok helyettes kinevezéséhez, felmentéséhez.

 

m/ vezeti az egyesület szolgálati könyveit (egységkönyv, pénztárnapló, ellenőrzési könyv, stb.) és okmányait, intézi az egyesület levelezését.

5./ A vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább három havonta tartja. A vezetőség ülését az elnök (akadályoztatása esetén a titkár) hívja össze írásban, sürgős esetben szóban, a tervezett napirend közlésével egyidejűleg, a tervezett időpont előtt legfeljebb 8 nappal. A vezetőség ülései nyilvánosak, döntéseit nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben, vezetőségi tag indítványára a vezetőség határozata alapján, titkos szavazás is tartható. A vezetőség határozatképes, ha a vezetőségi ülésen 2 tagja részt vesz. A vezetőség határozatot 2 egybehangzó szavazattal hoz. Határozatképtelenség esetén 8 napon belül újabb vezetőségi ülést kell összehívni.

6./ A vezetőség beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről.

7./ A vezetőség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában/tiszteletdíjért végzik.

8./ a vezetőség tagjai nem lehetnek egymásnak a PTK. 685. §-ban meghatározott közeli hozzátartozói.

9./ A vezetőséget két vezetőségi tag indítványára az elnök köteles 8 napon belül összehívni.

VIII. fejezet

1./ Az Elnök

a/ képviseli az egyesületet - a szakmai ügyek kivételével – az önkormányzat, a felügyeleti és a szakmai irányító szervek, a tömegszervezetek, egyéb szervek előtt,

               

b/ gondoskodik az egyesület alapszabályszerű működéséről,

 

c/ felügyeletet gyakorol a vezetőségi tagok működése felett, irányítja tevékenységüket,

 

d/ összehívja a vezetőségi üléseket és a közgyűlést, azon elnököl,

 

e/ kiadmányozza az egyesület leveleit,

 

f/ jogosult pénztár és - leltárvizsgálatot tartani,

 

g/ utalványozza a kiadásokat az egyesület költségvetésének megfelelően, attól való eltérés esetén a vezetőség hozzájárulásával.

 

2./ Az egyesület titkára

 

a/ *

 

b/ intézi az egyesület ügyeit, levelezését gondoskodik az egyesülethez érkező iratot, levelek elintézéséről és a vezetőséggel ismerteti azokat,

 

c/ vezeti az egyesületi ülések jegyzőkönyveit,

 

d/ kezeli az egyesület irattárát és bélyegzőjét, ellenjegyzi a pénztári bizonylatokat.

 

3./ Az egyesület parancsnoka

 

a/ szakmai előjárója az egyesület tagjainak, az elnökkel mellérendeltségi viszonyban áll,

 

b/ képviseli az egyesület szakmai megbeszéléseken, beszámoltatásokon, parancsnoki értekezleteken, továbbképzéseken stb.,

 

c/ vezeti az egyesületet a díszelgésen, az alakzatban történő kivonuláson, a tűzoltóversenyek alkalmával,

 

d/ megszervezi, irányítja és ellenőrzi az egyesület szakmai tevékenységét,

 

e/ közvetlenül vezeti - az állami tűzoltási gyakorlatokat, illetőleg a tűzoltást, kárfelszámolást,

 

f/ irányítja és ellenőrzi az egyesületi gyermek és ifjúsági tűzoltószakkörök, továbbá irányítja és segíti az iskolai tanintézeti szakkörök tűzvédelmi tevékenységét

 

g/ közvetlenül irányítja a parancsnok helyettes és az egyesület szakkör vezetők tevékenységét,

 

h/ gyakorolja a részére meghatározott fegyelmi jogkört,

 

i/ a parancsnok kinevezésének feltételei, megbízatásának időtartama, megbízatás megszűnése:

kinevezési feltételek: egyesületi tagság, szakmai tanfolyam elvégzése, szakmai alkalmasság;

megbízatása határozatlan időre szól;

megbízatás megszűnése: írásbeli lemondás, visszahívás közgyűlés által,

 

4./ Az egyesület ellenőrző bizottsága

 

a/ rendszeresen ellenőrzi az egyesület ügyvitelét és az ügyrend megtartását,

 

b/ szükség szerint, de legalább hathavonként tételesen ellenőrzi az egyesület pénztári okmányait és a pénztárállományt,

 

c/ vizsgálja az éves költségvetés felhasználását és a következő évi költségelőirányzatot, észrevételeit az egyesület elnökének írásban benyújtja.

 

Az egyesület gyermek és ifjúsági tűzoltószakkörei:

 

5./ Gyermek és ifjúsági tűzoltószakkör ott szervezhető, ahol legalább 10 gyermek, vagy ifjúsági életkorú fiatal kéri az egyesületbe való felvételét. A szakkör szervezéséhez az egyesület közgyűlésének hozzájárulása szükséges.

 

6./ A szakkör vezetője csak az egyesület tagja lehet. A szakkör vezetője az önkéntes tűzoltóparancsnok közvetlen alárendeltje.

 

7./ A szakkör tevékenysége, feladata és joga:

 

a/ utánpótlást nevel az egyesület teljes jogú tagjai közé,

 

b/ biztosítja a megelőző tűzvédelmi feladatok ellátásában az egyesület teljes jogú tagjai mellett a futárszolgálatot és egyes részfeladatok megoldását,

 

c/ közreműködik a helyi tűzvédelmi propaganda terjesztésében,

 

d/ részt vesz a tűzoltási gyakorlatokon,

 

e/ tevékenyen közreműködik az egyesület rendezvényein, díszelgésein.

IX. fejezet

Az egyesület gazdálkodása

1./ Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.

2./ Az Egyesület bevételei:

a/ önkormányzati támogatás,

 

b/ tagok által befizetett tagdíj,

 

c/ az egyesülethez befizetett pártolótagsági díjak,

 

d/ az egyesület által szervezett rendezvények bevételei

 

e/ különböző szervezetek által nyújtott támogatások, bevételek.

 

3./ Az egyesület éves költségvetést készít és bevételeiből a közgyűlés döntése szerint önállóan gazdálkodik.

4./ Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel.

X. fejezet

A tagdíj

1./ A tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg

2./ Az éves tagdíj mértéke a rendes tagok esetében 100Ft/hó/fő

3./ A tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.

XI. fejezet

Az egyesület irányítása és felügyelete

 

1./ Az Egyesület legfőbb támogatója a Battonya Város Önkormányzata. A Békés Megyei Főügyészség ellátja az Egyesület felügyeletét. Az Egyesület feletti közhasznúsági szempontú adóellenőrzést az illetékes állami adóhatóság, esetleges költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék látja el.

 

2./ Az Egyesület tűzvédelmi feladatai ellátásának irányítását és felügyeletét az állami tűzoltóság szervei látják el.

3./ Az Egyesület ár- és belvíz-védekezési tevékenységének szakmai felügyeletét az Országos Vízügyi Hivatal az illetékes Vízügyi Igazgatóság útján látja el.

XII. fejezet

Közhasznúsági rendelkezések

1./ Az Egyesület közhasznú tevékenységét az

1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26. § c/ 15. és 21. pontjai szerint önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, ár és belvízvédelem - látja el. Az egyesület tagjain kívül – közhasznú céljainak megfelelően – mások is részesülhetnek az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.

2./ A vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább három havonta tartja. A vezetőség ülését az elnök (akadályoztatása esetén a titkár) hívja össze írásban, sürgős esetben szóban, a tervezett napirend közlésével egyidejűleg, a tervezett időpont előtt legfeljebb 8 nappal.

3/ A vezetőség ülései nyilvánosak, döntéseit nyílt szavazással hozza, személyi kérdésekben, vezetőségi tag indítványára a vezetőség határozata alapján titkos szavazás is tartható. A vezetőség határozatképes, ha a vezetőségi ülésen 2 tagja részt vesz.. A vezetőség határozatot 2 egybehangzó szavazattal hoz. Határozatképtelenség esetén 8 napon belül újabb vezetőségi ülést kell összehívni.

4./ Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

5./ Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

6./ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és - azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

7./ Az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a közgyűlés fogadja el, a Khtv. 19. §  bekezdése szerinti tartalommal, a jelenlevők egyszerű szavazattöbbségével.

8./ A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

9./ Az Egyesület közgyűlésének, vezetőségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. Az Egyesület közgyűlésének, vezetőségének működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni, és folyamatos sorszámmal kell ellátni. A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv üléséről készült emlékeztető. Az emlékeztető tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lehetőleg személyét is), a döntés hatályát.

A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl az a döntésekről, határozatról hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület székhelyén.

10./ Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés külső személyek számára abban az esetben lehetséges, ha a külső személynek joga érvényesítéséhez vagy feladatának teljesítéséhez szükséges betekintenie az iratokba.  Az egyesület tagjai korlátozás nélkül betekinthetnek a működéssel kapcsolatosan keletkezett iratokba. A betekintés biztosításával kapcsolatos feladatokért az Egyesület elnöke felel. Az érdeklődő megkeresi az elnököt, aki egy egyeztetett időpontban lehetővé teszi az iratok megtekintését.

11./ Az Egyesület közhasznú működéséről, szolgáltatásairól, azok igénybevételének módjáról évente egy éves beszámoló és közhasznúsági jelentés készül. A beszámolót, jelentést megkapják a tagok, ezen túl a tagok személyesen gondoskodnak arról, hogy ahhoz az érintettek,                                                                                                                            érdeklődők hozzájussanak.                                                                                                                                                                                              Egyebekben az Egyesület közhasznú működéséről, szolgáltatásairól hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület székhelyén. Az érdeklődők megkereshetik az elnököt, aki egy előre egyeztetett időpontban tájékoztatást ad a közhasznú működésről, szolgáltatásokról.

12./ Az Egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló, jelentés szabadon megtekinthető az Egyesület székhelyén, ahol ezzel kapcsolatosan hirdetményt kell elhelyezni. Ezen túl a tagok gondoskodnak, hogy az érdeklődők tudomást szerezzenek a beszámolóról, jelentésről.

13./ A közhasznúsági jelentés tartalmára a Khtv. 19.§ (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

XIII. fejezet

Vegyes rendelkezések

1./ Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. A megszűnéssel kapcsolatosan a vezetőség jár el. Vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni.

2./ Az egyesület megszűnik:

 

a/ ha feloszlását a közgyűlés a tagok kétharmadának szótöbbségével kimondja,

 

b/ ha más egyesülettel egyesül,

 

c/ ha az egyesületekről szóló 1989. évi II. törvény alapján a bíróság feloszlatja,

 

d/ a törvény által meghatározott más esetekben.

 

3./ Fegyelmi vizsgálatot kell indítani az egyesület azon tagjai ellen:

 

a/ akit a bíróság szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítéli,

 

b/ akinek magatartása ellenében áll az egyesület célkitűzéseivel, nem tartja meg az alapszabályban foglaltakat, megsérti az egyesület érdekeit, vagy tevékenységét akadályozza,

 

c/ aki az önkéntes tűzoltói magatartással, illetve az egyenruha tekintélyével össze nem egyeztethető tevékenységet folytat.

4./ Jelen módosított alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2009. január 31-én fogadta el.

Kelt: Battonya, 2009. január. 31

 

 

jegyzőkönyvvezető                                           hitelesítő

 

elnök                                                   hitelesítő*         Hatályon kívül helyezte az Egyesület 2007. 02. 10-én tartott közgyűlése. (A VIII. fejezet 2/a pont szövege a titkár képviseleti jogáról rendelkezett.)
Honlapkészítés